Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Systemy sygnalizacji pożaru, zwane w skrócie SSP, służą do szybkiej detekcji zagrożenia pożarowego. Po pierwsze, wykrywają zagrożenia pożarowe, czyli dym, ciepło, gazy tlewne czy iskry. Po drugie, sygnalizują wykryte zagrożenie, lokalnie lub do zewnętrznych służb. Po trzecie, realizują założenia scenariusza pożarowego sterując innymi urządzeniami, głównie przeciwpożarowymi. Właściwie zaprogramowane sterowania pozwalają przeprowadzić sprawną ewakuację oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia czy dymu. Dodatkowo SSP informuje również Użytkownika lub serwis o stanie urządzeń przeciwpożarowych, ponieważ ciągle monitoruje ich działanie. Zastosowanie instalacji wykrywania pożaru SSP minimalizuje straty materialne i ludzkie, które mogą wystąpić w czasie pożaru.

Główne elementy systemy SSP:

 

 • Centrala pożarowa (CSP) – Najważniejszy, podstawowy element instalacji. Służy do zasilenia i komunikacji pozostałych elementów podłączonych do pętli lub linii. Zbiera informacje z pozostałych urządzeń, analizuje je i realizuje założenia scenariusza pożarowego oraz komunikacji z Operatorem. Wewnątrz centrali znajdują się karty lub moduły pętlowe, które odpowiadają za komunikację z pozostałymi elementami instalacji wykrywania pożaru. Obecne standardem jest komunikacja na linii dozorowej typu zamkniętego, czyli pętli (oba końce podłączamy w centrali), jednak czasem można spotkać centrale obsługujące linie czujek (otwarta magistrala)
 • Czujki dymu, temperatury, płomienia itp. – odpowiadają one za wykrywanie zagrożenia w najwcześniejszej fazie powstania pożaru. Wykrywają dym, temperaturę, mogą dokładnie próbkować najmniejsze drobiny dymu w powietrzu lub wykrywać płomień lub iskry. Ich różnorodność pozwala na zastosowanie prawie w każdych warunkach.
 • Przyciski ROP, Ręczne Ostrzegacze Pożarowe – służą do manualnego włączenia alarmu pożarowego. Metoda „stłucz szybkę, wciśnij przycisk” jest wykorzystywana tutaj od lat. Wciśnięcie przycisku może wywołać od razu alarm drugiego stopnia bez analizy sygnałów z czujek.
 • Moduły wykonawcze, monitorujące itp. – to dzięki nim możliwa jest realizacja scenariusza pożarowego. To moduły sterują w razie potrzeby zamknięciem kurtyn, zwolnieniem kontroli dostępu, wyzwoleniem systemu gaszenia oraz odbiorą sygnały zwrotne od pozostałych urządzeń współpracujących z SSP (na przykład centrale oddymiania, czujniki przepływu hydrantów itp.).

Współpracując z nami masz gwarancję, że Twój system przeciwpożarowy pozostanie sprawny i zadziała w odpowiednim momencie.

W naszym zakresie mieszczą się m. in. poniższe prace:

 • Analiza zagrożeń i potrzeb obiektu
 • Dobór rozwiązań pod kątem potrzeb i zagrożenia
 • Projekty techniczne instalacji SSP oraz oddymiania grawitacyjnego
 • Montaż, konfiguracja i uruchomienie SSP i oddymiania
 • Linowe czujki dymu
 • Aspiracyjne czujki dymu
 • Serwisy SSP i systemów oddymiania
 • Przeglądy i konserwacje SSP i systemów oddymiania grawitacyjnego

Chcesz wiedzieć więcej?